กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535